Presentation(sunum) nasıl yapılmalı ?


1-Başlangıçta kısaca kendinizi tanıtın.

Kendinizden kısaca bahsetmek hem sizin ortama ayak uydurmanız için iyi bir başlangıç, hem de ortamın nabzını elinizde tutmak açısından önemli.

2-Arkadaşlarınıza anlatıyor gibi rahat olun.

Bu sayede heyecanınızı yenecek, aynı zamanda kekeleme sorununun önüne geçmiş olacaksınız.

3-Anahtar kelimeleriniz olsun.

Konuşamaya hazırlanırken anlatacağınız konuya dair kısa kısa notlar alın ve anahtar kelimelerinizi belirleyin. Bu sayede konular arası geçişiniz kolaylaşır, dikkatleri de üzerinizden ayırmamış olursunuz.

4-Çeşitlilikten korkmayın.

Anlatımınızda tekrarlara düşmemeye önem verin ve mümkün olduğunca cümlelerinize çeşitlilik katın.

5-Sizi zora sokacak durumlardan kaçının.

Tam olarak bilmediğiniz, telaffuzunda güçlük çektiğiniz kelimelerden uzak durun. Böylece akıcı ve temiz bir dil özgüveninizi yerine getirir.

6-Vurgu ve tonlamalarınıza dikkat edin, nefes alışverişlerinizi zamanlı yapın.

Duruşunuz ve ses tonunuz çok önemli. Yumuşak ama keskin bir dille konuya hâkimiyetinizi belli edin. İyi bir tonlama dikkatleri her zaman üstünüzde toplar.

7-Elinizdeki malzemeleri verimli kullanın.

Materyallerinizi yerinde ve doğru kullanmanız çok önemli. Siz materyallere değil, materyaller size uyum göstersin.

8-Soruları sakin karşılayın.

Bu konuşamaya dinleyici olarak katıldığınızı farz edin ve kendinize sorular sorun. Kendinize yönelttiğiniz sorular ne kadar çok olursa o kadar iyi hazırlık döneminiz olur. Bununla beraber size yöneltilen sorularda panikleme engelini rahatlıkla aşabilirsiniz.

9-Sunumda başrol siz olun.

Okumaktan çok konuşmaya ve göstermeye önem verin. Zira dinlemek bir süre sonra insanlara sıkılmaktan başka bir şey katmaz.

Bonus:

Yanınızda mutlaka su bulundurun. Zorlandığınız, tıkandığınız yerlerde vakit kazanmak için önemli bir detay.

Aşağıda sizlere epey yardımı dokunacak giriş cümleleri, ara cümleler vs örnekler vereceğiz.

 1. Greeting ( Selamlama)

a)   -Hello everyone (Herkese merhaba).

      -Good (morning  / afternoon) ladies and gentlemen.( -Günaydın (sabah / öğleden sonra) bayanlar ve baylar.)

b)    -Thank you for coming.( Geldiğiniz için teşekkürler.)

       – I’m pleased/happy to see you here. (Sizleri burada gördüğüme minnettarım/sevindim)

 • Self-introduction (Kendini Tanıtma)

 First of all, I’d like to introduce myself. (Her şeyden önce, Kendimi tanıtmak istiyorum.)

My name is … (Benim adım …)

Let me start with just a few words about myself/my own background. (Kendimle / kendi geçmişimle ilgili birkaç sözle başlayayım.)

 I’m …………….(name) from ……………(country/city). I’m from ………..(organisation). (Ben …….. (isim) …………..’den (ülke / şehir). Ben ……….. (organizasyondan.)

 I work as a …………..(job) for …………….(organisation). (………….. (İş yeri/Firma) için ………….. (iş) olarak çalışıyorum.)

I study ………(department) at …………….(university).

……… (Bölüm) ……………. (Üniversite) bölümünde okuyorum.)

I represent …………/ I’m a representative of …( Temsil ediyorum ………… / Temsilciyim …)

 • Introducing the subject ( Konuya giriş)

Today, I’m going to talk about… (Bugün hakkında konuşacağım …)

 I’m going to present the recent …/inform you about …/describe … (En son … / sizi … hakkında bilgilendireceğim / anlatacağım …)

The subject/focus/topic of my talk/presentation/speech is … ( Konuşmamın konusu / odak / konu / sunum / konuşma …)

 • Stating the purpose ( Amaç belirtme)


We are here today to decide/learn about/discuss … (Bugün karar vermek / öğrenmek / tartışmak için buradayız …)


The aim/objective/purpose today is to update you about  …/give you the background to … (Bugünün amacı / hedefi / amacı sizi ….. hakkında güncellemek / size geçmişini vermek …)


In my presentation today I’ll be discussing …/I’m going to explain … (Bugünkü sunumumda tartışacağım … / açıklayacağım …)


What I’d like to do today is to present … (Bugün yapmak istediğim şey sunmak …)

 • Outline (main points/sequencing/length) (Taslak (ana noktalar / sıralama / uzunluk)


I’ve divided my presentation into four parts/sections. They are …( Sunumu dört bölüme / bölüme ayırdım. Onlar …)


My presentation will consist of … (Sunumum ….’dan oluşacak.)


Right, I’d like to begin with my first point. (Evet, ilk konumla başlamak istiyorum.)


Firstly/First of all ………..I will … (İlk önce / Her şeyden önce …………)


Secondly/then/next …………..I would like to … (İkincisi / sonra / sonraki ……………. istiyorum …)


Thirdly / and then we come to … (Üçüncüsü / ve sonra biz …)


After that/later……..I’m going to talk about / look at … (Ondan sonra / sonra ………… hakkında konuşacağım / bakacağım …)


Finally/lastly/last of all I’d like to analyze/discuss/look at/consider/explain/tell you about/ show you how/speak to you about … (Sonunda / son olarak / hepsinden son olarak, analiz etmek / tartışmak / bakmak / incelemek / açıklamak / size anlatmak / size nasıl / nasıl konuşacağınızı göstermek istiyorum …)

 • Inviting questions


I’d be glad to answer any questions at the end of my talk. (Konuşmamın sonunda soruları cevaplamaktan memnuniyet duyarım. )


If you have any questions, please feel free to interrupt. (Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sormaktan çekinmeyin.)

Sunumda yardımcı kısımlar

 1. Ordering (tavsiye)

 2. reaching the end of one point(konunun sonuna ulaşma.)
  Right, I’ve talked about/ mentioned…( Evet, hakkında konuştum / bahsettim …)
  We’ve looked at … (…..Baktık)
  That’s all I have to say about … (Tüm söyleyeceğim bu ….)
  That covers … (Bu kapsar …)
 3. moving on to the next point(bir sonraki konuya geçmek)
  Now we come to … (Şimdi biz geldik …)
  That brings us to … (Bu bize  …… yı getirir)
  I’d like to move on/draw your attention to my next point. (Bir sonraki noktaya dikkatinizi çekmek / çekmek istiyorum.)
  Let’s move on to … (…….…Konusuna geçelim)
  Let’s look now at …The next thing I’d like to talk about is … (Şimdi bakalım … Konuşmak istediğim bir sonraki şey …)
 4. Giving reasons (sebep vermek)
  The main explanation for this is … (Bunun ana açıklaması …)
  There are two reasons/explanations for this. First,… Second,… (Bunun iki nedeni / açıklaması var. Birinci, ikinci,…)
  This can be explained by two factors. Firstly, … Secondly, … (Bu iki faktörle açıklanabilir. Önce ikinci olarak, …)
  This is due to … (Bunun nedeni …)
  One reason for this is … (Bunun bir nedeni …)
  Another reason is … (Başka bir sebep de …)
 • Developing the point(konuyu geliştirmek)
  Where does that take us? (Bu bizi nereye götürüyor?)
  Let’s look at this in more detail. (Buna daha ayrıntılı olarak bakalım.)
  What does that mean for us? (Bu bize ne ifade ediyor?)
 • Giving examples (örnekleme)
  A good example of this is … (Buna güzel bir örnek …)
  To illustrate this point, … (Bu noktayı göstermek için …)
  To support what I’ve said … (Söylediklerimi desteklemek için …)
  I’d like to give you some examples … (Size bazı örnekler vermek istiyorum …)
  for instance …  (Örneğin …)
  for example … (Örneğin …)
  such as … (gibi …)
  like… (gibi …)
 • Referring to visuals (Görsellere atıfta bulunmak)
  Take/Have a…  (Alalım / Bir …)
  Let’s…  (Haydi..)
  I’d like you to look at this transparency/graph/table/pie chart/flow chart/bar chart/ diagram/chart (Bu şeffaflığa / grafik / tablo / pasta grafiği / akış şeması / çubuk grafik / şema / şemaya bakmanızı istiyorum)
  I’d like to draw your attention to … ( Dikkatinizi çekmek isterim …)
  This shows/represents … ( Bu gösterir / temsil eder …)
  As you can see … ( Gördüğünüz gibi …)
  If you look at …you can see from the transparency, etc. that … ( Bakarsanız … şeffaflıktan vs. görebilirsiniz.)
  Let me show you … ( Sana göstereyim …)
  Could you look at your handouts … (Ders notlarına bakar mısın?)
  The next slide/picture/graph shows … ( Bir sonraki slayt / resim / grafik gösterir …)
 • Relating ideas (Fikirleri ilişkilendirme)

  • showing consequence (sonuç gösteren)
   therefore … (bu yüzden …)
   so … (yani …)
   consequently …  (sonuç olarak …)
   because of this …   (bu nedenle …)
   as a result …. (sonuç olarak …)
  • comparing (karşılaştıran)
   similarly …   (benzer şekilde …)
   in the same way … (aynı şekilde …)
   one similarity/difference between ……… is that … (……… arasındaki bir benzerlik / fark şu ki …)
  • contrasting (zıtlık)
   but …  (fakat …)
   however …  (ancak …)
   although …  (olmasına rağmen …)
   nevertheless…  (yine de …)
   even though …  (buna rağmen …)
   despite / in spite (of the fact that) …  (rağmen / rağmen (gerçeği) …)
   whereas/while… (oysa)
   in contrast to …  (kıyasla …)
   by contrast with …  (aksine …)
   on the other hand… (diğer yandan…)
  • highlighting (vurgulama)
   in particular …  (özellikle …)
   especially … (özellikle …)
  • showing an additional argument (ek bir argüman gösterme)
   moreover …  (Dahası …)
   in addition to this …  (buna ek olarak …)
   not only … but also  (sadece … aynı zamanda)
   furthermore… (ayrıca …)

Ending part (son part)

 1. Signaling the end (Sonun sinyali)
  That brings me to the end of my presentation. (Bu beni sunumumun sonuna getiriyor.)
  That completes my presentation. (Bu sunumumu tamamlar.)
  That covers all I want/wanted to say today. (Bugün söylemek istediğim / istediğim her şeyi kapsar.)
  Before I stop/finish, let me just say … (Durmadan / bitirmeden önce şunu söylememe izin verin …)
 2. Summarizing (Özet)
  Let me just run over the key points again. (Tekrar kilit noktaların üzerinden geçmeme izin verin.)
  I’ll briefly summarize the main issues. (Temel sorunları kısaca özetleyeceğim.)
  To sum up… (Sonuç olarak…)
  Let’s recap, shall we? (Hadi özetleyelim mi?)
  If I can just sum up the main points … (Ana noktaları özetleyebilirsem …)
  Finally, I’d like to go over/review … (Sonunda gözden geçirmek / gözden geçirmek istiyorum.)
  Firstly, I talked about ……… Secondly, I discussed……Thirdly, I looked at ……( Birincisi, hakkında konuştum ……… İkincisi, konuştum …… Üçüncü olarak, baktım ……)
 3. Concluding (Sonuç)
  In conclusion …  (Sonuç olarak ….)
  I’d like to conclude by saying … (Demek istediğim …)
  As a conclusion, I’d like to … (Sonuç olarak, istiyorum ki …)
  I’d like to leave you with the following thought/idea. (Sizleri aşağıdaki düşünce / fikir ile bırakmak istiyorum.)
 4. Closing (Kapanış)
  Thank you for your attention / being so attentive/listening. (Dikkatiniz / özenli olduğunuz / dinlediğiniz için teşekkür ederiz.)
  It was pleasure talking to you … (Sizinle konuşmak zevkti …)
  I will be giving you handouts. (Size bildiriler vereceğim.)
  You will find handouts at the entrance. (Girişte el ilanları bulacaksınız.)
  There are copies on the table. (Masanın üzerinde kopyalar var.)
 5. Inviting questions (Soruya davet etme)
  Are there any questions? (Sorusu olan var mı?)
  Have you got any questions? (Sorunuz var mı?)
 6. Asking questions (Soru sorma)
  Could I go back to the point you made about…? (Yaptığın noktaya geri dönebilir miyim?)
  I was interested in your comment on … (… hakkındaki yorumunuzla ilgilenmiştim.)
  You said that … (Dedin ki …)
  Could you say a little more about that? (Bunun hakkında biraz daha söyleyebilir misin?)
  Could you clarify what you said about …? (Ne dediğini açıklayabilir misin?)
  I‘d like to ask about … (Hakkında sormak istiyorum …)
  May I ask you a question? (Sana bir soru sorabilir miyim?)
  I’m interested in your opinion about … (Sizin fikrinizle ilgileniyorum …)
  Do you mind if I ask you… (Sana sorarsam sorun olur mu …)
  I’m interested to know … (Bilmek istiyorum …)

Tüm arkadaşlara başarılar ekstra sorularınız olursa bize mail atmaktan çekinmeyin >>> taha@java.com.tr

Comments 30

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Presentation nasıl yapılmalı konusunda en kapsamlı yazı sizin olmuş gerçekten mükemmel bir yazı

 2. İngilizce sunum yapmak özellikle öğrenci ve yeni işe başlamak için mülakata alınan kişiler için çok önemli bir konu. İngilizce mülakat yapabiliyor olmak ingilizcenizi seviyesini gösteriyor. Bu yüzden blogunuzda böyle bir makale yayınladığınız için size teşekkür ederim. Blogda yazdığınız presentation yani sunum nasıl yapılmalı makalesine çalışacağım.

 3. Mükammel bir derleme olmuş ama sorunum şu heyecanımı yenemiyorum 🙂 Bunların dışında herhangi bir sorun yok

 4. Gerçekten güzel bir anlatım presentation nasıl yapılmalı konusunda en kapsamlı yazılardan birisi

 5. Genel itibariyle herkesin bildiği konular ama faydalı bilgilerde yok değil , emek verilmiş teşekkürler

 6. Erasmustayken yaptığım sunumlar aklıma geldi bunu okuyunca 😀 Hello Welcome to my presentation my presentation about is bla bal bal 😀

Presentation(sunum) nasıl yapılmalı ?

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in